Vaihuvat Kuvat

LAKI ON KAIKILLE SAMA !

RIKKOMUKSISTA SEURAA EROTUS YHDISTYKSESTÄ !


Yhdistyksen nimi on Rahti Caravan ry. Kotipaikka on Ulvila. Rahti Caravan on rekisteröity yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistoiminnan ylläpito jäsentensä ja jäsenten perheiden kesken ja edistää jäsenten matkailuharrastusta. Rahti Caravan ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestetään kokoontumisia jäsenten ja jäsenten perheiden kesken sekä järjestetään opastusta, neuvontaa, leirejä, retkiä ja illanviettoja jäsenille. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja talkoohenkeen.

Varsinaiseksi jäseneksi Rahti Caravan ry:hyn hyväksytään henkilö, joka ilmoittaa olevansa kiinnostunut liittymään yhdistykseen. Jäsenen tulee olla huumorintajuinen, riidaton sekä talkoohenkinen ja hänen on oltava autonkuljettaja, logistiikka-alalla, mobilisti tai muuten autojen kanssa toimiva henkilö. Perheenjäseneksi voi liittyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt.

Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen pyrkimyksiä ansiokkaasti edistäneen henkilön. Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain syys-joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Perhe – ja kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotus voidaan tehdä myös määräajaksi, josta päättää hallitus.